Tagovi

Otvorene prijave za seminar “Institucionalno nasilje i samoodbrana društva”

Omladinski centar CK13 poziva sve zainteresovane da se prijave za učešće na prvom u nizu Seminara alternativnih politika koji nosi naziv “Institucionalno nasilje i samoodbrana društva”.

Seminar će se održati u prostorijama Omladinskog centra CK13 u Novom Sadu, 8. i 9. decembra 2018. godine.

Prilikom selekcije kandidata prednost će imati mladi od 18 do 30 godina, a odabir će se vršiti na temelju motivacije.

Cilj seminara je sticanje novih znanja i razvijanje kritičkog promišljanja koje će im pomoći da podstiču i kreiraju društvene promene kroz zagovaračke aktivnosti, aktivističke akcije ili naučne i umetničke radove.

Seminar će se odvijati u obliku predavanja sa diskusijom i praktičnim primerima. ​T​okom predavanja​ primenjivaće se participativna metodologija i ​​interaktivn​i pristup​ koji omogućava aktivno uključivanje.

Rok za prijave je 25. novembar, a prijavljivanje se vrši putem formulara koji možete pronaći ovde.

Seminar će voditi Alma Midžić i Boriša Mraović iz organizacije Crvena iz Sarajeva.

O voditeljima:

Alma Midžić je istraživačica u domenu analize zajedničkih dobara (commons), sociopolitičkih dimenzija urbanih transformacija i zaštite prirodne sredine. Diplomirala je politologiju, a magistrirala je na regionalnom Master programu Demokracija i ljudska prava u jugoistočnoj Europi na temu “Društveni pokreti i borba za zajednička dobra: slučaj Hrvatske.” Radi u Asocijaciji za kulturu i umjetnost Crvena, Sarajevo kao istraživačica. Fokus njenog rada je na urbanoj problematici u gradu Sarajevu u vezi s problemima kreacije, transformacije i disolucije zajedničkih dobara/javnih prostora. Aktivno sarađuje s grupama koje se bore protiv raznih oblika eksploatacije prirodnih resursa u Bosni i Hercegovini.

Boriša Mraović je istraživač i urednik. Diplomirao je psihologiju i magistrirao društvene nauke. Radi u Asocijaciji za kulturu i umjetnost Crvena kao istraživač-organizator gdje je od 2013. godine realizirao veći broj istraživačkih projekata te kulturnih i umjetničkih inicijativa. Trenutni fokus istraživanja su mu političko-ekonomski uslovi i sile urbanog razvoja grada Sarajevo u 21. vijeku. Ima bogato iskustvo iz više istraživačkih polja i objavio je niz tekstova i priloga u međunarodnim časopisima kao i u zbornicima. Uredio je zbornik ‘Šta da napišem na zidu?’ iz 2015. godine u izdanju Crvene.

O seminaru:

Klasična i najpoznatija definicija države je ona koja kaže da je država “društvena institucija koja ima monopol nad legitimnom primjenom fizičke sile tj. nasilja.” Ovu dimenziju države najjasnije opažamo u situacijama vanrednog stanja kada država npr. prisilno mobilizira stanovništvo za rat, rad ili odgovor na prirodnu katastrofu. Međutim, nasilje kao institucionalni mehanizam održavanja, ali i stalne proizvodnje pravno-političkog poretka unutar određenog teritorijalnog okvira djeluje kontinuirano i u periodima koji se ni po čemu ne čine posebnim. Ovdje je prisila aparata najvidljivija kao policijsko djelovanje. Prisila u redovnom obliku može varirati u intenzitetu od administrativnih prepreka, ograničenja organiziranja i udruživanja, preko limita u odnosu na javna ispoljavanja drugačijih stavova, sve do čistki, hapšenja, pritvaranja i ubistava.

Ova dimenzija državnog aparata, u modernim je državama, na poseban način povezana sa prisilom unutar drugog registra svakodnevnice – onog kojeg zovemo ‘ekonomija’ – dakle, sa prisilom koja je dio poretka rada, proizvodnje i prisvajanja resursa. U nekim situacijama u kojima profitom orijentisani akteri nastoje realizirati svoje, u pravnom sistemu utemeljene interese, njihova realizacija je nemoguća bez administrativne prisile ili bez upotrebe fizičkog nasilja aparata države ili para-aparata koji raspolažu sredstvima prisile.

Istovremeno, stalno se, unutar promjenjivog konteksta, generiraju i organiziraju društvene snage koje nastoje pružiti otpor ovim formama nasilja i razvijati kapacitete za samoodbranu. Otpor se realizira i kroz institucije i pravno-politički uokvirenu borbu, ali i kroz prekoračenja ovog okvira kroz somoorganizovanje, građenje koalicija i paralelnih institucionalnih veza, strateška i taktička pozicioniranja i stvarnu ‘borbu na terenu’ ispred buldožera ili policijskih kordona.

Cilj seminara je da uvede učesnice i učesnike u opisani problem, ali i da ilustrira kompleksnu dinamiku stvarne samoodbrambene borbe. U prvom dijelu predavanja ćemo se pozabaviti konceptualnim problemima institucionalnog nasilja državnog aparata, ali i drugim formama para-državne prisile s kojima se svakodnevno suočavamo. U drugom dijelu ćemo se detaljnije baviti empirijskom stvarnošću i nekim amblematičnim primjerima institucionalnog nasilja, a fokusiraćemo se na prakse i iskustva otpora i borbe s različitih krajeva svijeta te na izazove i probleme s kojima se organiziranje otpora u pravilu suočava.

Crvena Association for Culture and Art

—————————————————–
Seminar alternativnih politika “Institucionalno nasilje i samoodbrana društva” realizuje se u okviru projekta “Svakodnevno je političko: repolitizacija i demokratizacija društvene svakodnevice kroz javnu reč, edukaciju i aktivizam”, koji je podržao Fond za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, USA.

Podeli na:

facebook twitter